گیاهان دارویی

  • دانه ریحان - تخم شربتی
  • برگ بو
  • چاي دارجیلینگ
  • دانه شنبلیله
  • گوشنه
  • صمغ گوار
  • حنا
  • کتیرا - صمغ کارایا
  • پوست اسفرزه